Hoàng Uyên – Cô học viên đa tài của IUH

Ảnh: Trung tâm Thông tin – Truyền thông